Att arbeta på frälsningen del 2

I det, som jag kommer att skriva i det här ämnet, kommer jag, precis som i allt annat jag skriver här på sidan, att utgå  från att det är i Bibeln vi finner den information, som ska forma de verktyg och vapen vi behöver för att både vinna och behålla den frihet, som Gud vill att vi ska leva i. I själva verket tror jag att detta är ett av Guds huvudsyften med att ha gett oss all den information, som finns i Skriften!

För en del av oss kristna är det en självklarhet att Bibeln är trovärdig, och att den är Guds budskap till människorna, för andra inte. I den händelse att någon av er, som läser detta, tvivlar på Bibelns trovärdighet, vilket man kan göra slentrianmässigt och inte särskilt genomtänkt, är det kanske inte så lätt att få ut något ur en artikelserie, som är skriven från min utgångspunkt!

Detta med hur man ser på Bibeln är något, som kan binda och hindra en människa på ett rent ödesdigert sätt, när man ska till att samarbeta med Herren i befrielseprocessen, och därför vill jag gärna här i början säga något om orsakerna till att vi kan lita på de besked Bibeln ger!

 Den första vanliga invändning mot Bibeln, som jag vill ta upp, låter ungefär så här:

”Bibeln är ju så gammal, och den har blivit både kopierad och översatt så många gånger.  Alla olika samfund, som funnits genom tiderna, har väl ändrat i den vartefter. Där kan väl knappast så värst mycket finnas kvar av den ursprungliga texten”.

Sant är ju, att det inte är originaltexterna vi har idag. När vi ska se vad grundtexten säger, då är det kopior av de ursprungliga breven och böckerna, som vi tittar på. Kan vi bevisa att det, som vi har idag, stämmer med originalen?

Vi kan börja med att ta en titt på den profana antika litteraturen. Ingen tvivlar desto mer på att vi har korrekta versioner av Odysseen och Iliaden. Inte heller är det så vanligt att folk misstänker att de versioner vi har av Platons filosofi eller av Sofokles dramer skulle var förfalskningar. Texterna till Tacitus’ och Josefus’ historiska verk anses tillförlitliga, Aristoteles skrifter likaså.

Men faktum är att de äldsta avskrifter vi har idag av Aristoteles’ verk är gjorda 1400 år efter hans död, och vi har bara fem som är så gamla! Vi har ca 100 av Sofokles texter, och avståndet mellan original och äldsta kopia är här likaledes 1400 år. Motsvarande siffra för Platon är 1200 år mellan original och äldsta nu existerade kopia.

 

Så jämför vi detta med Nya Testamentet. Det är i stora drag lika gammalt som de ovannämnda texterna. Vi har ca 5000 (femtusen) verkligt gamla handskrifter att tillgå till NT!

Den äldsta handskrift vi har till Johannesevangeliet är en kopia, som är gjord redan ca 40 år efter författarens död! Tatianus’ evangelieharmoni är gjord ca 160 e.Kr., alltså mindre än hundra år efter att originalversionerna skrevs ner.  Vi har större delen av NT i de sk Chester Beatty-papyrerna, som dateras till ca år 200 e Kr. Codex Vaticanus innehåller nästan hela bibeln, och den är nedskriven 325-350. Bara som några exempel…

 

Vi kan alltså konstatera att Bibeln, vad det gäller bevarandet av originaltexten, redan på rent vetenskapliga grunder måste anses ojämförligt mycket mer tillförlitlig än några andra dokument vi har från den tiden. Den, som vill förkasta Bibeln på grund av att texten inte skulle vara tillförlitlig, får lov att slänga hela den antika litteraturen på samma sophög!

Och inte bara den, vi får skrota i princip hela vårt kulturarv på samma gång! Även om vi går så långt fram i tiden, att vi gör en jämförelse mellan Bibeln och Shakespeares dramer ifråga om tillförlitliga textkällor, t o m då vinner Bibeln, fast Shakespeare levde för bara några hundra år sedan!

 

Vad det gäller Gamla Testamentet får det räcka med att nämna Dödahavsrullarna, den samling skrifter som hittades i en grotta vid Döda Havet i mitten av 1900-talet. Här fick bibelforskarna plötsligt tillgång till texter, som var många hundra år äldre än de äldsta man tidigare haft. Nu skulle det alltså kunna bevisas att de nyare texterna var förvanskade!

De nya fynden bevisade dock något helt annat. Överensstämmelsen mellan äldre och nyare skrifter var nästan total, och de små variationer man fann ändrade inget väsentligt i innebörden i texterna.

 

Ibland kan också de olika ordalydelser vi finner i olika bibelöversättningar väcka frågor. De variationer, som finns i de översättningar vi använder i dagligt bruk, beror till största delen helt enkelt på det faktum, att man inte överhuvudtaget kan göra en exakt översättning från ett språk till ett annat.

Det finns ofta flera ungefär likvärdiga översättningsmöjligheter att ta till. Som du minns fanns det t ex massor av olika nyanser i det grekiska ordet för frälsning! Vill man ha en mer fulltonig bild av vad den ursprungliga texten säger, än en enstaka översättning kan ge, då går det bra att använda flera översättningar jämsides.

Vi kan alltså på goda grunder avvisa den första invändningen mot Bibelns tillförlitlighet. Gud har vakat över sitt Ord!

 

Så ser vi på invändning nummer två: ”Det kan väl hända att texterna är korrekt bevarade, men det är ju ändå bara en samling sagor och sägner.

Det där har aldrig hänt i verkligheten.”

Men nu är det faktiskt så, att den moderna arkeologins fynd, så långt de sträcker sig, punkt för punkt har bekräftat Skriftens historiska uppgifter. Det finns inte längre någon rimlig anledning att tvivla på Bibeln heller från den synvinkeln! Det här är alltså en invändning mot Bibeln, som grundar sig på fördom och förutfattad mening, inte på fakta.

 

Men det är invändning nr tre som är den viktigaste att komma till rätta med. Den låter så här: ”Det kan väl hända att texten är korrekt bevarad, och att de historiska uppgifterna stämmer, men fördenskull kan man väl inte börja påstå att den är Guds ord?? Det är ju en massa olika människor som har skrivit ner den!”

 

Här vill jag först av allt nämna profetiorna. Ingen annan än Gud kan ge den information, som behövs för att skriva framtidshistoria, som sedan visar sig stämma till punkt och pricka. I Bibeln finns mängder av sådan information. Enbart i Jesu jordeliv uppfylls hundratals gammaltestamentliga förutsägelser! Detta är det mest påtagliga beviset av alla för att Bibeln verkligen är något mer än bara mänskliga funderingar.

Sedan har vi Jesu eget vittnesbörd. Han säger själv på flera ställen i evangelierna att GT:s skrifter är tillförlitliga, och Han utlovar att inte en prick, inte en bokstav ska försvinna förrän allt är fullbordat. Och eftersom Han har bevisat sitt anspråk på att veta mer än andra om gudomlig sanning genom att uppstå från de döda, är det nog skäl att lyssna på vad Han säger!

Så har vi den märkliga inre enhet som finns i Bibeln. Som ny och ovan bibelläsare har man ungefär samma känsla som den som lärt sig tonstegen i småskolan, och sedan får noterna till något fyrstämmigt i händerna – du vet på ett ungefär vad det är du håller i, men du uppfattar inte helheten. En musiker däremot ser helheten, han hör musiken när han ser noterna! Vartefter en människa tillägnar sig mer av Ordet, börjar hon också mer och mer se helheten, ”höra musiken”, om man så får uttrycka det.

 

Om man skulle ta hundra olika tonsättare från en tidsrymd av 1500 år, människor med totalt olika samhällsställning, utbildning och kulturell bakgrund, och låta dem skriva ett stycke var av en opera, utan att någon av dem skulle ha något inflytande över vad och hur de andra komponerade, och utan att ens låta dem veta att slutresultatet är tänkt att bli en helhet, tror du att det bleve någon opera av det?

 

Eller om alla musiker i en symfoniorkester satt spelade på flöjt och violin och pukor och trumpeter var och en efter sin näbb, kunde de på så sätt frambringa stor musik??

Nej, nej. Det behövs en kompositör, och det behövs en samordnare. Det behövs en dirigent, och det finns bara En, som kunnat vara med under 1500 år och komponera, och som fortfarande finns med som dirigent, även om det måste medges att orkesterns samarbetsförmåga lämnar mycket i övrigt att önska…  Men det kan bli bättre med den saken, vartefter vi arbetar på vår frälsning!

 

En annan, anmärkningsvärd sak är att ingen utan Guds hjälp kan förstå Bibeln så som Gud menar att den ska förstås. Det är därför det blivit så många vantolkningar och begåtts så många våldsdåd i Guds namn. Människor har gjort saker, som Gud aldrig befallt eller ens tänkt sig, och tagit stöd av bibelord när de har gjort det!

Skulle Bibeln vara ett rent mänskligt dokument, då skulle den också gå att tolka och förstå med enbart mänsklig tankemöda, men det är i kyrkohistoriens ljus helt klart, att vantolkningar och missförstånd har funnits och fortfarande finns i överflöd.

 

Kraften i det här Ordet kan bara förstås av den, som själv upplevt den. Jesus säger att det ord Han talar är ande och liv, och att det innehåller befriande Sanning. Miljontals och åter miljontals människor från alla tider kan intyga sanningen i det uttalandet!

Jag tror att Bibeln är Guds Ord. Jag gör inte anspråk på att förstå den helt, långt därifrån, men om det är något jag inte förstår, då utgår jag från att det är i min förmåga att förstå som det brister, inte i bibelordet!

Jag tror också, att Bibeln innehåller allt vi behöver för att få uppleva den sinnets förnyelse, som befriar till att allt mer få bli just den människa, som du och jag är tänkta att vara.

 

”Om ni förblir i mitt ord är ni i sanning mina lärjungar. Ni ska då förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria!” Så säger Jesus i Joh 8:32. Sanningen i Guds Ord är just det vi behöver, för den kan befria! Inser vi det, då förstår vi också varför de krafter, som vill hålla oss kvar i träldomen gör sitt bästa för att ifrågasätta och misstänkliggöra den här sanningen!

 

Publicerad i Arbeta på frälsningen