Katolska kyrkan VII – den enda sanna kyrkan?

Alla kristna samfund godtar den apostoliska trosbekännelsen, och bekänner sig därmed också tro på ”en helig, katolsk kyrka”.Fast vi säger ju ”allmännelig” istället för ”katolsk”. Skillnaden är hårfin, eftersom katolsk betyder allmännelig.

I den katolska mässan bekänner man sig tro på ”en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka”.

Här har man alltså preciserat med ”enda” och ”apostolisk”, och går sedan vidare med att säga, att den romersk-katolska kyrkan är den enda kyrka som har dessa fyra kännetecken, och därmed också är den enda rätta kyrkan, och den kyrka, som alla kristna egentligen bekänner sig tro på.

Man grundar detta anspråk på följande sätt:

Romkyrkan sägs vara en enda, eftersom alla där godtar påvens auktoritet, accepterar den romerska trosläran, sådan den är framställd i katolska kyrkans katekes, deltar i samma mässa, och har samma syn på och bruk av sakramenten.

Romkyrkan säger sig också vara helig, emedan den har kallelsen att samla alla kristna, dess frukt är sådan som Gud vill ha, dess målsättningar är rätta, och den har fått sig givet att förvalta sakramenten, främst mässoffret.

Romkyrkan ger sig ut för att vara allmännelig, för den säger sig gå tillbaka till apostlarnas och Kristi jordelivs dagar, och sträcka sig över hela jorden och in i evigheten.

Och den menar sig vara apostolisk, eftersom den sägs vara grundad av apostlarna, den styrs av en man som kallas Petri efterträdare, den undervisar i och fungerar i enlighet med vad som utges för att vara apostlarnas lära, och den har biskopar som genom succession menas vara direkta efterträdare till apostlarna.

Och om de här anspråken är med sanningen överensstämmande, då ska vi bli katoliker hela bunten!

Då är ju romkyrkan den enda sanna kyrkan. Det gäller då bara att granska hållbarheten. Är den romerska kyrkan verkligen vad den ger sig ut för att vara i dessa fyra hänseenden?

För om den inte är det, då är den inte den enda sanna kyrkan, då är den bara ett samfund bland övriga kristna samfund, varken mer eller mindre. Och då finns det ingen större anledning att dra till Rom än vad det finns anledning att ansluta sig till något annat kristet samfund! Faktiskt mindre, om det skulle visa sig att inslaget av främmande läror är mindre på annat håll än där…

Så nu ska jag fortsätta min serie om katolicismen med att till börja med fundera på följande frågor:

Är den romersk-katolska kyrkan identisk med den kristna urkyrkan?

Är den katolska läran identisk med apostlarnas undervisning om vägen till frälsning och livet som kristen sådan vi har den i Nya Testamentet?

På vilka grunder skapas nya dogmer i den romerska läran?

Är påven verkligen Petri efterträdare, och var aposteln Petrus i Nya testamentet det Rom säger att han var?

Hur ser vägen till frälsning ut i den romerska versionen?

Om svaren jag har kommit fram till intresserar är det bara att läsa vidare i min serie om katolska kyrkan!

 

Publicerad i Katolska kyrkan