Efesierbrevet i Bibel 2000

Efter en mycket längre paus än jag från början tänkt mig har jag nu försökt ta mig en titt på vad som har hänt med Efesierbrevet i Bibel 2000-versionen. Jag har använt samma arbetsmetod som när jag arbetade med de gammaltestamentliga texterna, jag har alltså jämfört B2000 med några andra bibelöversättningar, i första hand Folkbibeln, 1917, King James, New International, samt Kirkkoraamattu 1938, samt gjort exkursioner till grundtexten. när jag har stött på stora avvikelser.

Kapitel 1

1:2

Bibelkommissionen har övergett en samstämmig bibelöversättartradition när de väljer att skriva ”herren Jesus” med litet h. På samma sätt skriver man också ”fader” med litet f i uttrycket ”Gud, vår fader”.

Normalt har man alltså genom att stava ”Herren” och ”Fader” angett att det här är fråga om Herre och Fader i den unika betydelse som bara tillkommer Gud.

Detta har nu B2000 tonat ner till attt se ut som om det skulle handla om en herre eller fader bland många.

1:3

Här har versens innebörd förändrats helt i B2000.

I verkligheten står det att vi ”i Kristus har välsignats med all den himmelska världens andliga välsignelse”.

Nu är det dock så, att svenska bibelkommissionen har en svårbegriplig aversion mot den lilla prepositionen ”i” – inte alltid, men nog alltemellanåt när den används tillsammans med ordet ”Kristus”!

Alltså står det så här i B2000: ”Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen”.

Det som texten från början förmedlar faller därmed bort, alltså att det är i Kristus en människa blir välsignad med allt detta underbara.

Istället får man ett intryck av att det finns härliga välsignelser i himlen, och dem har Jesus satt dit, så att de sedan ska vara tillgängliga för vem som helst och hur som helst, oavsett man är i Kristus eller ej! Vilket är en grov och vilseledande lögn.

Utan tro på Jesus är man inte i Kristus, och då finns ingen frälsning.

Den som har Sonen har livet, den som inte har Sonen har inte livet, och därmed ingenting annat heller av all den himmelska världens andliga välsignelser!

1:5

Här väljer BK att tala om ”söners rätt”.

”Han har förutbestämt oss att få söners rätt genom Jesus Kristus”

Man har också flyttat ”i sin kärlek” bakåt till föregående vers, och skriver där, i vers 4, att vi ska stå inför Gud i kärlek.

Om man följer grundtexten kommer kommatecknet dock före ”i kärlek” vilket torde betyda att de orden hör hemma i början på vers 5, och därmed talar om för oss att det var av kärlek som Gud förutbestämde oss till barnaskap hos sig.

Då kommer också tyngdpunkten på just barnaskapet och kärleksförhållandet mellan oss och vår himmelske fader, inte på några våra rättigheter, som fallet tyvärr blir i B2000-texten.

Ennågotsånär ordagrann översättning skulle låta så här: ”I sin kärlek förutbestämde Han oss att insättas som hans söner enligt sitt goda behags vilja”.

Några rättigheter talas det inte om här.

1:11-12

Här har ett kolon dykt upp i texten, som tillsammans med en liten förändring i ordvalet har ändrat innebörden totalt!

Så här står det i B2000: ”I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allting ske efter sin vilja och sitt beslut: vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus.”

Av detta får man då det intrycket att det är uppdraget att vara Gud till pris och ära som vi har fått i arv, det är vad Gud har bestämt.

Men som väl är är detta inte vad texten säger i originaltappning! Där finns inget kolon!

Så här ser den ut i Folkbibelns version: ”I Honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av Honom som utför allt enligt sin vilja och sitt beslut, för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa Hans härlighet och ära!”

Vilket är en översättning som inte gör något våld på grundtexten.

Vi har fått ett hopp om ett himmelskt arv, och det hoppet låter oss inte komma på skam, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som har blivit oss given som förskott på arvet!

Alltså har vi all anledning att prisa Hans härlighet och ära!

Själva anledningen till att vi kan prisa Gud försvinner liksom i B2000-versionen…

1:13

Eländet med små bokstäver fortsätter.

Bibelkommissionen accepterar inte att den Helige Ande är namnet på den tredje personen i gudomen, vad det verkar, inte heller att Han är en ”han”, eftersom man skriver ”den heliga anden”.

Men om Jesus säger att Anden är en ”han”, då är det snudd på hädelse att gå och ändra på böjningsformerna så att de ska passa bättre ihop med ”hon”.

Och det är vad som har blivit gjort i Bibel 2000.

Inte heller är det tecken på någon större respekt för Gud att på ett sätt jämställa Guds Helige Ande med alla andra andar, genom att frångå all tidigare översättning och skriva med små bokstäver.

1:22

Guds Ord säger att Kristus är given som huvud åt ”ecclesian”, alltså åt församlingen.

Bibel 2000 har översatt ”ecclesia” med ”kyrkan”, vilket ger både begränsade och felaktiga associationer!

Håller vi oss till det som verkligen står i texten, då är Jesus därmed definierad som huvudet för sin församling, Kristi kropp. Dit hör alla, som tror på Jesus för sin frälsning, oavsett vilket jordiskt samfund eller kyrka de är skrivna i.

Bibel 2000 lämnar med sitt ”kyrkan” fältet fritt för olika kyrkor att börja/fortsätta att definiera sig själva som den enda rätta kyrkan, och i förlängningen underförstått utlova himlen åt sina medlemmar just för att de är medlemmar i detta vissa jordiska samfund.

Det här är en mycket olycklig översättning!

Kapitel 2

 2:6

Här är B2000 ganska urvattnad, och också ganska missvisande.

Det här är en av de mest radikala utsagorna om vad vi är och var vi är i Kristus.

Här sägs nämligen att Gud har uppväckt oss med Jesus, och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus.

I New International står det att Gud ”has seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus”.

I King James sägs det att Gud har ”raised us up together (With Christ) and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus”.

Finska 1938 säger att Gud har ”asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa”, och Folkbibeln att Gud har ”satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus”.

Ordet som används i den grekiska grundtexten är ”synkathizo”, ett ord som är bildat av syn = med och kathizo = sätta sig.

Det handlar alltså ordagrant och konkret om att de troende har blivit satta att sitta tillsammans med Kristus i den himmelska världen eftersom de är i Kristus och Han sitter där!

Det här är vital information om hurudan vår ställning i andevärlden är!

Bibel 2000 har med sin omskrivning tappat bort allt detta.

I B2000 står det nämligen så här: ”…och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Jesus Kristus.”

Med den formuleringen får man det intrycket att Gud har fixat plats åt den troende i himlen, och nån gång i framtiden ska man väl ha chans att komma dit.

Originalversionens bergfasta besked om att vi i Kristus redan är där, det har försvunnit.

Inte ens ”i” finns kvar, det har blivit till ett ”genom”.

2:7

Grundtextens ”i Kristus Jesus” har blivit till ett ”genom Kristus Jesus” i B2000.

2:10

Här har B2000 ställt till med en katastrofal felöversättning – fast själva har bibelkommissionärerna antagligen menat göra en omskrivning som skulle göra texten mer lättbegriplig, antar jag. Resultatet blev i varje fall helt uppåt väggarna.

Den här versen talar i originalversion om för oss att Gud på förhand har berett goda gärningar åt oss att vandra i.

Det är nu alla de översättningar jag jämför med överens om, och det är också vad som står i grundtexten.

Men Bibel 2000 har helt tappat bort den saken, och ”översätter” så här: ”…skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar, som Gud från början har bestämt oss till”.

Och av det får man ju bara det intrycket, att Gud har bestämt oss till att göra goda gärningar!

Att Gud också har planerat och på förhand berett dessa goda gärningar åt oss, att det faktiskt, på riktigt, är Han som verkar både viljan och gärningen i oss, det har försvunnit i B2000.

Och ”i” har blivit till ”genom”. Igen.

2:13

En liten variation: här har ”i Kristus” blivit till ett ”tack vare Kristus” istället för det ”genom” som annars används så flitigt i B2000…

2:14

”Ty han är vår fred…” står det i B2000.

Nå, ”eirene” kan översättas med både ”fred” och ”frid”, så formellt sett är väl inget fel begånget. Dock är ”frid” ett betydligt större och mer omfattande begrepp än ”fred”!

”Fred” är ett inomvärldsligt begrepp, som närmast för tanken till frånvaro av väpnade konflikter, medan Jesus talar om sin frid som något som världen inte kan ge. Därför skulle det ha varit skäl att använda ”frid” här!

2:17

”Fred” i stället för ”frid” igen.

2:21

”Genom honom hålls hela byggnaden ihop” sägs det i B2000

”I honom fogas hela byggnaden samman” vore den korrekta översättningen – grekiskan har pågående form, och anger därmed ett icke avslutat skeende.

Det är inte så att Kristi församling är färdigbyggd, och nu ska den bara hållas samman, så att den inte rasar ihop! Här ger B2000 en felaktig bild av verkligheten.

Grunden är färdiglagd, men byggandet fortsätter till dess Jesus kommer tillbaka! Nya levande stenar som ska fogas in i byggnaden tillkommer i en takt av över hundratusen per dag i världen…

Kapitel 3

3:7

Här har B2000 presens ”som Gud ger mig”, medan övriga översättningar har perfekt ”Gud har gett mig”, eller också ”som gavs mig”.

Vad är då skillnaden?

Först av allt ska man inte gå och ändra tidsformer efter eget huvud när man översätter Bibeln.

Sedan säger detta också något om en nådegåvas natur: den ges, och sedan har mottagaren den. Sin kallelse och sina nådegåvor kan Gud inte ångra!

Gud ger kontinueligt nåd och välsignelse genom den fungerande gåvan, så ifråga om det är det korrekt att använda presens, men ifråga om gåvan som sådan blir det fel.

3:10

B2000 talar om ”kyrkan”. Grundtexten talar om ”församlingen”.

Se min kommentar till 1:22

3:11

Det här är inte ens översättning, det är en parafrasering.

”Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår herre.”

I grekiskan nämns inte världen överhuvudtaget.

Inte i någon av de översättningar jag jämför med heller.

”Detta var det eviga beslut som Han utförde i Kristus Jesus, vår Herre”.

Så låter versen i Folkbibeln, och övriga översättningar instämmer.

Läser man sammanhanget står det klart att Guds avsikt med Jesus och frälsningen var att göra sin mångfaldiga visdom uppenbar för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen.

B2000 vill ha det till att Guds avsikt med världen var att göra sin visdom uppenbar….

3:12

”Genom honom” säger B2000

”I honom” står det i verkligheten.

Det här med nödvändigheten av att vara i Kristus för att ha tillgång till frälsningen och dess följder är något som framhävs med allt eftertryck i Nya Testamentet.

Varför gå och ändra på översättningen så att i:et försvinner??

3:16

Den ständiga nedgraderingen av Guds Ande till en ”ande” med litet A är inte så litet irriterande – och inte så litet giftig heller. Det är litet Jehovas vittne-stuk över det här. Anden blir reducerad till något annat än den tredje personen i Gud.

3:17

Innebörden i versen förändras rätt ordentligt i B2000.

”Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom.”

Men det Paulus i verkligheten ordagrant ber om är ”att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, blivna rotade och grundade i kärleken”.

Bibelkommissionen tycks ha tappat bort det faktum att det här är en bön, och har omskrivit det till en uppmaning.

Aposteln ber till Gud att Han ska göra så att Kristus genom tron bor i våra hjärtan och vi blir rotade och grundade i Hans kärlek, Bibel 2000 kommenderar oss att se till så att vi blir fasta och stadigt rotade….

Det är skillnad!

3:21

De utbytta orden igen.

”I” har blivit ”genom” och där det skulle stå ”församlingen”, där står det ”kyrkan” i B2000.

Kapitel 4

4:3

Här har Bibelkommissionen valt att översätta så här:

”Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten”.

Den gängse översättningen av versen ifråga är dock annnorlunda:

”Sträva efter att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande…”

I det förra fallet blir innebörden att det är friden, som ska bevaras, om den andliga enheten ska kunna bevaras.

I det senare fallet blir innebörden däremot att det finns några grundläggande saker de kristna under alla omständigheter har gemensamt, och genom att hålla fast vid dessa ”fridens band” kan den andliga enheten bevaras.

B2000-översättningen för tanken till den ”frid till varje pris”-filosofi som har visat sig så förödande för den kristna församlingen. Ibland måste man nämligen ta strid, som t ex när Kristi verk och person ifrågasätts och förnekas! Annars kan inte den sanna friden bevaras.

4:9

Här talar B2000 om ”underjorden”, men i grekiskan nämns inte Hades, där talas bara om ”jordens nedre regioner”.

När Jesus ”steg upp i höjden”, for upp till himlen, då skedde inte avfärden från underjorden, och därför är det mindre troligt att det skulle vara rätt att tala om någon underjord i det här sammanhanget.

Jesus steg ner från himlen hit till jordens lägre regioner, och sedan for han upp igen härifrån när hans verk var fullbordat.

4:11

B2000 ”Så gjorde han några till apostlar…”

Men det är inte vad som står i texten! Där står att han gav några till apostlar…

Den här versen syfter tillbaka på det som sägs i v 8, att Herren gav människor gåvor, och det ska lära oss att se de tjänare Gud ger till sin församling som ledarskap just som gåvor från Gud! Gör vi inte det, då kommer vi att bli mer benägna att kritisera dem och vara upproriska mot dem, än att tacka Gud för rätta herdar och lärare och underordna oss dem!

B2000-texten tar bort hela gåvoperspektivet, och det är illa!

4:12

Här blir det då fråga om vad dessa gåvor är givna att utföra i Guds församling.

Bibel 2000 är av den åsikten att de ska utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp genom att göra de heliga mer fullkomliga.

Folkbibeln menar att de ska utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp.

Det här är en avsevärd skillnad!

I B2000-versionen har man åstadkommit en text till försvar för den nuvarande indelning i producenter och konsumenter, som i långa tider har passiverat och mer eller mindre omyndigförklarat typ 90% av de troende.

I FB:s version skönjer man bilden av en församlingskropp där alla lemmar är tänkta att få hjälp att hitta sin plats och sin funktion i Kroppen!

Då blir frågan den, vilken version är rätt översatt?

En ordagrann översättning från grekiskan låter ungefär så här: ”för fullkomnandet av de heliga till utförande av tjänst, till byggande av kroppen Kristi”.

De fem ledartjänsterna ska alltså fullkomna de andra lemmarna i Kroppen, så att de kan börja göra sitt jobb, att uppbygga Kristi kropp!

Det är också vad övriga översättare har kommit fram till:

New International: ”to prepare God´s people for the works of service…”

King James: ”for the perfecting of the saints for the work of ministry…”

KR1938: ”tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön…”

4:29

B2000: ”Öppna inte munnen för ofruktbart prat”

Något förvånad konstaterar jag att inte en enda av de översättningar jag har tillgänglig har översatt det här stället ordagrant.

Det talas om ”rietas puhe”, ”oanständigt tal”, ”unwholesam talk”, ”ohöviskt tal”, och så vidare. New American Standard Bible har dock en not där den ordagranna betydelsen anges: ”ruttet tal”.

Det grekiska ordet som översatts på dessa olika vis är ”saprós”, bildat från ”sépo”, som betyder just förmultna eller ruttna.

Intressant i sammanhanget är att samma ord används i Matt 7:17-18, när Jesus säger att ett dåligt träd bär dålig frukt!

Den här versen i Efesierbrevet är alltså inte bara en varning för ”ofruktbart” prat, det är en varning för ruttet tal som ger dålig frukt!

Det händer något i den människa, som ägnar sig åt oanständigt tal och berättar slippriga vitsar! Där kommer inte bara noll frukt, det går på minus, det blir förruttnelse!

B2000-översättningen är tam, lam och urvattnad.

4:30

Här talar B2000 om ”Guds heliga ande”.

Endel språk ger inte möjlighet att skilja på femininum och maskulinum med olika ändelser, och finskan har inte ens olika ord för ”hon” och ”han”. Svenskan är ett av de språk som ger distinkta skillnader ifråga om det här, slutbokstaven ”e” anger maskulinum och ”a” femininum. Så är fallet också i t ex italienskan, där den Helige Ande heter ”il Spirito Santo”, och kanppast nån skulle komma på idén att börja tala om ”la Spirita Santa” – det ska vara ett ställe där avfallet gått så långt som i Norden innan såna galenskaper poppar upp…

Men, det är fullständigt klart att Jesus talar om den Helige Ande som ”han”, och att då i en bibelöversättning ändra på ändelserna, så att det blir öppet att tänka sig att Anden är en ”hon”, det är fullständigt oförsvarligt. Dessutom är det snudd på hädelse!

Kapitel 5

5:5

I Bibel 2000 sägs det att ingen kan ”få del” i Kristi Rike om han är ”självisk”.

I verkligheten står det att ingen otuktig, oren eller girig ska få ärva Kristi och Guds Rike.

Det är alltså girigheten, begäret efter pengar och egendom, som är avgudadyrkan, det är den, som tillsammans med orenheten och otukten hindrar människan från att ärva Guds Rike.

”Självisk” är inte lika tydligt inriktat på just mammonsdyrkan som ”girig”!

Uttrycket ”ärva” är också viktigt i sammanhanget – det är pga Kristi död som vi ärver, inte bara ”får del”!

Nämnas kan också att svenska översättningar allmänt använder ordet ”otukt” här, när man översätter grekiskans ”pórnos”. Så också B2000. Eftersom ”otukt” är ett gammalsvenskt ord, som inte längre används i vanligt talspråk, kanske det vore skäl att hitta ett uttryck som vore mer begripligt för t ex dagens ungdom?

New International talar om ”immoral”, King James om ”whoremonger”. Åkesson drar till med ”horkarl”, vilket var ett bra ord för hundra år sedan, när han gjorde sin översättning.

Finska bibeln talar om ”haureellinen”.

Kanske ”ingen som lever i sexuell synd” vore en möjlig och begriplig översättning?

Fast i dagens samhälle skulle det väl upplevas som ett hårt tal…

5:9

B2000: ”Lev som ljusets barn – ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning – och tänk på vad Herren vill.”

Ordagrant från grekiskan: ”Som barn ljusets vandra ni, för frukten ljusets är i all godhet och rättfärdighet och sanning, prövande vad är välbehagligt för Herren.”

Folkbibeln: ”Vandra som ljusets barn, ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter, och pröva vad som är Herren kärt!”

I B2000-texten blir det inte klart att ljusets frukt är just godhet, rättfärdighet och sanning. Man får mer intrycket att först ska det finnas godhet, rättfärdighet och sanning, och sedan kan ljuset börja bära frukt, vad den nu sedan består i.

Uppmaningen att pröva vad som kan tänkas vara gott inför Gud har helt försvunnit i B2000!

Istället kommer en uppmaning att ”tänka” på vad Herren vill.

Svagt och urvattnat!

5:16

I B2000 uppmanas vi att ta väl vara på ”den tid som är kvar”.

Folkbibeln: ”Ta väl vara på varje tillfälle”

New International: ”making the most of every opportunity”

Finska 1938: ”ottakaa vaari oikeasta hetkestä”

Grekiskan talar om att vi ska ”köpa” eller ”återlösa” tiden, vilket förvisso kan förefalla vara ett dunkelt tal, men om man förstår det på enklaste sättet blir detta en uppmaning till människor som är köpta med Jesu blod att de också ska låta sin tid vara återlöst – köpt till att ägnas åt det som hör Herren till, köpt till att användas till att vandra i de gärningar Gud har berett.

Ser man det så blir de översättningar som talar om att ta vara på tillfällena helt bra, då får det Paulus säger här syfta tillbaka på det han säger i andra kapitlet om vandring i beredda gärningar.

(Att ta det på enklaste sättet är f ö vad Paulus uppmanar till, när han i 2 Kor 1 säger att i det han skriver inte finns något annat än det adressaterna kan läsa och också förstå. Inga mellan raderna-budskap och inga dolda meningar alltså!)

5:19

B2000 uppmanar oss att sjunga och spela för Herren ”av hela ert hjärta”.

Övriga översättningar säger dock att vi ska göra detta ”i våra hjärtan”, därmed indikerande att lovsång inte alltid behöver vara högljudd, eller ens hörbar för andra människor…

Grekiskan säger att vi ska sjunga ”med våra hjärtan”, och huvudsaken är ju att hjärtat är med!

5:22

B2000 talar om ”kvinnor”, men i verkligheten står det nog ”hustrur”.

5:23

B2000 talar om ”kyrkan”, men i verkligheten talas det om ”församlingen”.

5:24

B2000 talar fortsättningsvis om ”kvinnor”, men det ska fotsättningsvis vara ”hustrur”.

5:26

Här talar då B2000 om ”dopordet”.

”för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet”

Ett praktexempel (till) på hur man fullständigt hänsynslöst kan låta sin teologi färga en bibelöversättning. Det här är förstås konstruerat som försvar för barndopsteologin. Någon annan anledning kan knappast finnas till att man skriver något i den översatta texten, som inte finns i grundtexten. Där talas nämligen inte om några ”dopord”.

Ordagrant från grekiskan: ”så att den han skulle helga rening genom tvättning vattnets i ordet”.

Åkeson, som har vinnlagt sig mer än de flesta om att få en så ordagrann översättning som möjligt, också på bekostnad av god svenska, har översatt så här:

”på det han skulle helga henne efter att ha renat henne i vattnets bad i ord”

Något speciellt ”dopord” talar texten alltså inte om. Det finns ingen magisk formel att läsa upp, och sedan är allt som det ska.

Jesus talar för övrigt också till sina lärjungar om rening i ord – ”ni är redan nu rena genom det Ord jag har talat till er”.

5:27

B2000: ”han ville själv låta kyrkan träda fram till sig”

Det låter litet som ett audienstillfälle! ”Kungen ger nådig tillåtelse, du får träda fram här”…

Men i verkligheten står det att Han ville ställa fram församlingen inför sig.

Han, som den som gör allt, vi som mottagande part av allt det Han gör. Det är den bild den här texten i verkligheten förmedlar!

Vi kan inte ens ”träda fram” av oss själva, det är Han, som ställer fram oss inför sig!

5:30

B2000 talar om att vi är ”delarna”.

Men Guds Ord säger att vi är lemmarna!

Delar kan man vara i vilket maskineri som helst, men lemmar, det är man i en kropp!

Kapitel 6

6:1

B2000: ”Ni barn, lyd era föräldrar i allt, för det är er skyldighet”.

Grundtexten talar inte om några ”skyldigheter”. Där står det att att barnen ska lyda sina föräldrar, för detta är rätt!

Vilket i Guds Rike alltid är motivet för att göra något! Vi tror på saker för att de är sanna, inte av någon annan orsak, och vi gör saker för att det är rätt, inte av någon annan orsak.

Ersätter man ”rätt” med ”skyldighet”, då tappar man bort den dimensionen, och slår istället in på en väg där man kan få folk att göra vad lögn och orätt som helst, bara man lyckas övertyga dem om att det är deras skyldighet att göra det…

6:4

B2000 har här valt att göra en något förkortad version.

”Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja”.

Originalversionen låter så här: ”Ni fäder, reta inte upp era barn till vrede, utan uppfostra dem i Herrens disciplin och tillrättavisning”.

Eller som det står i de äldre översättningarna, ”Herrens tukt och förmaning”.

För att kunna fostra någon ”efter Herrens vilja” behövs först av allt att fostraren själv är i Herrens vilja.

När den här texten är rätt översatt har man med båda innebörderna på en gång, både att den som fostrar själv ska vara i Herrens tukt och förmaning, och att den som blir fostrad ska fostras i / in i Herrens tukt och förmaning.

Bara den som själv står under lydnad har det viktigaste redskapet av alla att fostra andra till samma sak – alltså det egna exemplet.

De här nyanserna försvinner i B2000, mycket pga att man igen en gång har valt att omskriva ”i” till något annat.

6:7

B2000: ”Tjäna villigt och glatt, det gäller ju Herren och inte människor.”

Men det är inte vad som står i texten! Där står att ”tjänarna ska tjäna villigt, som åt Herren / som om gällde det Herren, och inte människor”!

Vi ska alltså göra våra jordiska arbeten, sköta våra jordiska jobb som om jobbade vi åt Herren, och inte åt vår arbetsgivare. Den innebörden blir inte så värst klar i B2000-texten.

6:10

B2000: ”Hämta nu styrka hos herren, av hans oerhörda kraft.

Samma obegripliga aversion mot ”i” fortsätter.

I grundtexten, och i andra översättningar, står det at vi ska bli starka i Herren och i Hans väldiga kraft!

Och det är skillnad! Den som vill bli stark i Herren, han får så lov att också vara i Herren!

Skilda från Honom kan vi ingenting göra!

Bibelkommissionen tycks föreställa sig att vi kan komma med vår lilla hink och få påfyllning då och då, och i övrigt vandra omkring på våra egna vägar… i och för sig en vanföreställning de delar med stora delar av kristenheten, men de hade ju inte behövt ändra på bibeltexten för den sakens skull!

Och nog irriterar det att Bibel 2000 inte ens kan visa Herren den respekten att de skulle skriva med stort H.

6:11

”Ta på er Guds rustning” står det i B2000.

”Ta på er hela Guds vapenrustning” står det i övriga översättningar, och i grekiskan talas det om ”helrustning” i ett ord.

Bibel 2000 utelämnar alltså ”hela”, vilket är mycket illa. Ska en rustning göra avsedd nytta, alltså skydda sin bärare, då duger det inte att lämna bort någon del! Vilket den ursprungliga ordalydelsen påpekar.

6:13

”Hela” är återigen utelämnat i B2000-texten.

6:15

Här har B2000 valt att parafrasera texten på ett sätt som mer speglar vad de själva vill ha den att betyda än vad som faktiskt står där.

”sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred”.

”skoende era fötter med fridens evangeliums beredvillighet”, står det i grekiskan.

Det gäller alltså att ha en beredskap att vandra på fridens väg, om jag får komma med en egen parafrasering.

Då är det inte bara fråga om att gå ut och proklamera för andra, utan först av allt fråga om att själv välja att leva i frid med sina medmänniskor – förlåta sina fiender och be för dem som förföljer en, t ex.

B2000-texten får mig att minnas mannnen som satsade all sin tid på fredsarbete. När hans hustru ville få honom att också ägna något av sin tid åt familjen svarade han: ”Jag kan nog ta litet strid här hemma, bara jag kan göra något för freden!”

Så går det när man bara vill ”gå ut med budskapet”, men inte vill leva i det själv…

Det ar det här med frid och fred, som jag var litet inne på i kommentaren till 2:14

Guds frid är så mycket mer än jordiskt fredsarbete!

6:16

B2000 uppmanar oss att ”hålla trons sköld framför oss”.

I verkligheten uppmanas vi att ta, eller ta upp, trons sköld!

Allt i rätt ordning. Man måste ju ta upp den innan man kan använda den!

B2000-översättarna tycks självklart utgå från att alla redan har trosskölden, vilket nog är att ta mer än genaste vägen!

6:18

B2000 : ”…och be i er ande varje stund”

Återigen en ”förklarande” översättning, som går rakt åt skogen.

Något ”er” finns nämligen inte i grundtexten. Där står det att vi ska ”be i ande”, ett uttryck som naturligtvis går tillbaka på Jesu ord om att Fadern vill ha tillbedjare som tillber i ande och sanning! Och det gör ingen utan den helige Andes hjälp och närvaro!

Det här har övriga bibelöversättningsteam tagit fasta på, och översatt Anden med stor bokstav för att ange att detta inte handlar om något människan ska prestera på egen andlig hand.

Tyvärr är det just detta felaktiga prestationskrav som B2000 förmedlar med sin version.

Till råga på allt lägger de till en uppmaning om att ”aldrig tröttna” i bönen för alla de heliga.

Orden ”aldrig” och ”tröttna” finns inte heller i grundtexten här. Där talas det bara om att vara ”uthållig”.

6:24

”Nåd åt alla som älskar vår herre Jesus Kristus i hans oförgänglighet”. Så lyder B2000:s sluthälsning i Efesierbrevet.

Något ”hans” finns dock inte i grekiskan, och vill man ha en begriplig och korrekt översättning av den här hälsningen blir det något i den här stilen: ”Nåd åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus uppriktigt”.

Efesierbrevet är den första nytestamentliga text i B2000, som jag har gått noggrant igenom, i övrigt har jag bara skummat genom B2000-NT:et utan att direkt jämföra det med andra översättningar.

Jag har levt i den tron att NT i B2000 skulle vara mycket bättre och mer korrekt översatt än den katastrofala GT-översättningen, och till en del är det väl så, grekiskan är ett mer exakt språk än hebreiskan, och ger således inte utrymme att ta ut svängarna lika mycket i översättningsarbetet.

Däremot förefaller Bibel 2000-NT ha betydligt mer parafraseringar, alltså ställen där översättarna frångått grundtexten för att istället försöka med egna ord återge vad de har uppfattat att den vill säga, än jag riktigt hade varit medveten om.

Så inte kan jag med gott samvete rekommendera detta heller, inte när det finns bättre svenska översättningar med lika modernt språk att tillgå!

 

Publicerad i Bibel 2000