”Älska inte världen”

En av de första av Watchman Nees böcker, som jag läste någon gång för snart fyrtio år sedan, hade titeln ”Älska inte världen”, ett imperativ som är taget direkt från Bibeln, närmare bestämt första Johannesbrevets andra kapitel.

Det här med ”världen” hade fram till dess varit ett tämligen luddigt begrepp för mig, ingen hade gett mig någon närmare förklaring på skillnaden mellan den här jorden,som Gud har skapat, och den där ”världen”, som Nya Testamentet talar i så negativa ordalag om.

Efter att ha läst den här boken kunde jag inte längre skylla på att jag inte visste vad det handlade om, när jag skulle försöka i eget liv och egna vägval implementera Skriftens uppmaningar till oss troende att dels ta oss i akt för ”världens” inflytande på oss, dels själva utöva det inflytande, som de kristna är kallade att utöva just på den här världen och tiden vi lever i.

Att på det sättet förena engagemang och avståndstagande är en balansgång, som inte lär lyckas utan Guds hjälp och vägledning!

Nee utgår i sitt studium från det grekiska ordet ”kosmos”, det ord som i svenskan är översatt med ”världen”.

Ordet ifråga används i NT i tre olika huvudbetydelser.

Först kommer kosmos i betydelsen den här jorden, eller också hela den fysiska skapelsen.Guds skapelse ska vi tacka honom för, älska, bruka och bevara!

Sedan kommer kosmos i betydelsen ”världsinnevånare”, människor, som är fientligt inställda till Gud, och i förlängningen också den mänsklighet, som lever skild från Gud och i uppror mot honom. Jakob säger kategoriskt, att den som vill vara världens vän blir Guds ovän, och det kan man förstå, eftersom det gäller försök att vara vän både med Guds fiender och Gud själv.

Till sist har vi kosmos som beteckning för de ting, som världen använder sig av för att binda människor till sig: pengar, förmåner, nöjen, affärer – eller som Johannes uttrycker det i 1 Joh 2, ”ögonens begärelse och köttets begärelse och högmod över detta livets goda”.

Begärelse och högmod är nyckelbegrepp när det gäller orsaken till syndafall, och ovilja mot att vända om från onda vägar. Begäret ger det ena, högmodet det andra!

När det i vår bibel talas om sådant som ”världens ande” eller ”denna världens visdom”, är detta också saker, som hänförs till det kosmos, som vi uppmanas att inte älska.

Central i Nees framställning är också den gestalt, som styr detta världssystem, som befinner sig i uppror mot Gud, han, som Jesus kallar ”denna världens furste” , och som vi vanligen kallar den onde.

”Bibeln ger oss ett gott begrepp om världen omkring oss. Om vi inte är medvetna om de osynliga makter, som finns bakom de materiella tingen,kan vi lätt bli bedragna av dem”.

I morgon är det julafton, och i övermorgon firar vi Jesu födelsedag. Watchman Nee påpekar eftertryckligt att när Jesus kom hit till jorden, var det inte ”bara” för att bära världens synd, det var också för att göra den ondes makt om intet, detronisera honom och kasta ut honom. För den tanken och det påpekandet har han ett massivt bibliskt stöd.

Själafienden gör alltså bruk av världen, och det som finns i världen, för att vilseföra också kristna människor. Det är inte bara det vi ser, hör, och upplever, som ställer till problem. Bakom allt detta finns en ond vilja, en målmedveten intelligens, som gör sitt yttersta för att steg för steg dra oss bort från Gud, få oss att ge vår uppmärksamhet och tid till annat, än det, som behagar Herren.

Nee skrev sin bok för åttio år sedan. Han skriver så här på ett ställe: ”Vi behöver inte gå ut i världen för att få kontakt med den. Världen kommer till oss, tar kontakt med oss! Har du någonsin känt världens makt så påträngande som nu? Har du hört talas så mycket om pengar, om mat, om kläder som nu? Också bland de kristna är de världsliga tingen det stora samtalsämnet! Världen står i kyrkdörren med avsikt att förleda och fånga också de mest helgade kristna. Aldrig har vi i förhållande till världen haft ett så stort behov av att uppleva den frigörande kraften från Kristi kors som i vår tid!

Man undrar ju vad han skulle ha sagt, om han skulle ha sett hur läget är idag… när reklamen och prylarna väller över mänskligheten i en flod, som tränger in överallt, och kittlar varje köttsligt begär, som tänkas kan.

Ännu ett citat här till sist i det här inlägget, (som, naturligtvis, är skrivet i avsikt att väcka ditt intresse för boken ifråga):

”När vi står inför olika alternativ och vägval, då är det inte i första hand dessa frågor vi ska ställa oss: Är detta gott eller ont? eller ”Är detta till nytta eller skada?”

Vi ska istället fråga: ”Är detta av världen eller av Gud?

Det pågår bara en verklig konflikt i universum. Alternativen är aldrig några andra än Gud – eller Satan.”

 

Publicerad i Böcker jag läst