Messiasprofetior VIII

Jesu verk för att åstadkomma frälsning för mänskligheten kulminerar det sista dygnet han finns i jordelivet, och detta speglas tydligt i antalet gammaltestamentliga profetior, som handlar om hans lidande och död.

Det finns många, och de förutsäger punkt för punkt det ohyggliga lidande, som Jesus fick gå igenom när han bar våra synder och sjukdomar – alla syndafallets följder.

 

Det romerska dödsstraffet genom korsfästelse började med den så kallade gisslingen, en piskning som verkställdes med en flätad läderpiska kallad”horribile flagellum”,där benskärvor och metallspetsar flätats in. Denna slet sönder huden så till den grad, att det hände att förbrytare dog redan under gisslingen.

Att Jesus skulle bli piskad på detta sätt  förutsägs i Ps 129:3, där det står så här: ”På min rygg har plöjare plöjt, och dragit upp långa fåror”.

 

I 5 Mos 21:22-23 sägs det att den som är upphängd på trä är under förbannelse – men i 4 Mos 21 berättas hur Mose satte upp en kopparorm på en påle, hängde upp den på trä, och sedan fick de ormbitna,som såg upp på ormen leva!

Summan av dessa två ställen i Mose lag blev alltså, att det var möjligt att föra över den förbannelse, som drabbat en själv, på någon, som var upphängd på trä!

Jesus hänvisar i Joh 3 till händelsen med kopparormen, och säger att han kommer att bli utgiven för världen genom att bli upphöjd på samma sätt som kopparormen.

 

I Gal 3:13 får vi veta, att Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse, upphängd på trä, för vår skull.

Vad var då denna ”lagens förbannelse” för något?

Den beskrivs utförligt i 5 Mos 28. Ett sammandrag finns i verserna 47-48: ”Hunger, törst, nakenhet, och brist på allt”.

Vilket är en kärnfull beskrivning av den korsfästes situation – nedskriven 1300 år innan korsfästelse som straff överhuvudtaget tillämpades i Israel. Enligt Mose lag skulle ju förbrytarna avrättas innan de blev upphängda!

 

I Ps 22 får vi en ingående beskrivning av den korsfästes plågor – märk väl, den skrevs ner av kung David närmare tusen år innan straffet i fråga började användas i Israel, vilket skedde i samband med romarnas erövring!

Den andliga plågan nämns först. ”Min Gud, varför har du övergivit mig?”

Vi andra kan ibland känna det som om Gud hade övergivit oss. För Jesus var det på riktigt. Han smakade döden för vår skull.

Människor dör den fysiska döden, och om de sedan går förlorade och blir för evigt skilda från Gud, då kommer de också efter sin död att få uppleva övergivenheten.

Jesus smakade den totala övergivenheten, den vi inte kan göra oss någon föreställning om, redan innan han dog!

Han ropade ut den på korset, med de exakta orden från Ps 22.

Sedan beskrivs den själsliga plågan, i v 7-14. Han är föraktad, förkastad, och hånad, och alla har övergivit honom – ”ingen finns som hjälper mig”.

Så kommer beskrivningen av den fysiska smärtan, med genomborrade händer och fötter, med ledytorna som skiljs åt under tyngden från den hängande kroppen, som tänjs ut, tills alla ben syns under huden,  allt en exakt beskrivning av vad korsfästelsen gjorde med offret.

I v 17 framgår att där finns både hedningar och judar med i fiendehopen – ”hundar” står för hedningarna, romarna, medan ”de ondas hop” står för de avfälliga judarna, som förkastat sin Messias.

Sedan har vi den detaljerade förutsägelsen i v 19, av vad som skulle komma att hända med Messias´ kläder: de skulle delas, och det skulle kastas lott om dem.

Enligt Joh 19:23-24 var detta exakt vad de romerska soldaterna gjorde. De, som skulle korsfästas, blev avklädda före exekutionen, och fick således också genomlida skammen att hänga nakna inför åskådarnas hån. (Den religiösa konsten har genomgående valt att avbilda den korsfäste med ett ländkläde, och bra så, men i verkligheten fick han inte ens behålla så mycket.)

Sen delade exekutionsavdelningen upp kläderna mellan sig som bonus. I Jesu fall fanns det dock ett plagg, som inte gick att dela utan att förstöra det, så då kastade man lott om det.

 

Enligt Ps 69:22 skulle den lidande få ättika och galla att dricka i sin törst.

Enligt Matt 27:34 erbjöds han vin blandat med galla strax före korsfästelsen, och enligt Mark 15:36 fick han ättiksvin medan han hängde på korset. Också ifråga om denna förutsägelse ser vi alltså en exakt uppfyllelse!

 

Allt detta skedde för att just du, medmänniska, skulle kunna få förlåtelse för dina synder, och få evigt liv i stället för det rättvisa straff som väntade dig! Förlåtelsen och nåden som du får, den kostar dig inget annat än att du vänder om och bekänner Jesus som Herre, men för Honom kostade den desto mer…

Publicerad i Jesus i GT