Jesaja 41

Jesaja 41 inleds med en profetia om vad som skulle komma att ske i Mellanöstern under de närmaste århundradena från Jesajas tid framåt.

Här ställs frågan ”vem är det som gör detta, vem är det som har planerat detta, vem är det som utför detta” gång på gång.

Svaret? ”Det är jag, Herren, som gör det, jag är den förste och den siste!”

Gud presenterar sig eftertryckligt som historiens Gud, som den, som inte bara vet i förväg vad som kommer att hända, utan som också aktivt styr händelseförloppet!

Det är gott för oss, som tror på honom, att minnas, att han faktiskt har allt under kontroll, även om vi människor bara ser kaos, förvirring, och osäkerhet omkring oss.

Jag har suttit med näsan i Uppenbarelseboken de senaste veckorna – inte hela tiden, förstås, men min bibelläsning har rört sig där – och fascinerats av hur helt under Guds kontroll hela detta mångskiftande skeende är. Jag menar, där beskrivs både ett andligt skeende, och ett politiskt, ett ekonomiskt, ett religiöst, och ett skeende i naturen, allt händer parallellt, och flätar in sig i vartannat, och det är stora omvälvningar hela tiden – och Herren har kontroll över allt.

Till och med hans värsta fiender kan inte göra annat än vad han inger dem, som det sägs i Uppb 17:8, att alla de, som i uppror mot Gud utövar makt här på jorden under dessa sista år av jordens historia, sist och slutligen bara gör det, som Gud har ingett dem att göra, att utföra hans plan!

Samma bild framträder här i början av Jes 41.

8-14

Men du. Israel, min tjänare, du Jakob, som jag har utvalt, du ättling av Abraham, min vän!

Jag har hämtat dig från jordens ändar, kallat dig hit från dess yttersta hörn, och jag har sagt till dig: ”Du är min tjänare, dig har jag utvalt, och inte förkastat!

Frukta inte ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud!

Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

 

Se, alla som hatar dig ska komma på skam och blygas!

Dina motståndare ska bli till intet och förgås.

Du ska söka efter dina motståndare, men inte finna dem.

De, som strider mot dig, ska gå under och bli till intet, ty jag är HERREN, din Gud, som fattar din högra hand, och som säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig!

Frukta därför inte, du mask Jakob, ni Israels män!”

Jag hjälper dig. säger HERREN, Israels Helige är din återlösare.

 

Återigen får vi en påminnelse om att det är en sällsynt dålig idé att visa fiendskap mot det judiska folket! Gud har utvalt dem, och han har aldrig förkastat dem. Han har straffat och tuktat dem, han har låtit dem tillbringa nära tvåtusen år i förskingring, spridda ut över världen, men de är fortfarande hans folk, och han är fortfarande deras Gud!

Vill vi inte respektera detta, visa att vi underordnar oss Guds beslut att utvälja detta folk för att genom dem verkställa frälsningsplanen, då ges det klara besked om vad detta kommer att få för konsekvenser: vi kommer att komma på skam, vi kommer att få skämmas, vi kommer att gå under, vi kommer att tillintetgöras!

Det är inte precis som att Gud inte skulle ha varnat oss!

Varenda gång vi ber för landets styrande instanser, bör vi minnas att specifikt be om att Finland aldrig ska gå med i någon koalition mot Israel, och att våra representanter på den internationella arenan ska lägga bort den dåliga vanan att rösta för Israelfientliga resolutioner i FN, och annat sådant!

 

I v 21-29 kommer så en ny utmaning till människorna och deras avgudar.

Visa att ni är gudar, tala om vad som ska ske i framtiden! Låt oss höra vad som ska komma, eller visa ens fram när ni har förutsagt framtiden korrekt någon gång i det förflutna!

”Jag ser mig om, men här finns ingen. Av dessa är det ingen, som kan ge besked, ingen som kan ge ett svar på min fråga!”

Så är det. Våra nutida så kallade futurologer har en likadan vana att hugga i sten när de kommer med sina prognoser, som de falska profeterna på Jesajas tid hade….

 

 

Publicerad i Jesaja